1. LUOTONANTAJA

Nimi: Credit Me Nordic / Benefit Brokers Oy
Kotipaikka: Helsinki, Y-tunnus: 0945426-0
Asiakaspalvelu: info@creditme.fi
Internet: www.creditme.fi

Credit Me Nordic / Benefit Brokers Oy (myöhemmin Credit Me) toimii Suomessa Etelä-Suomen Aluehallintoviraston valvonnan alla.

 

2. MÄÄRITELMÄT

2.1. Luotto on jatkuvaa luottoa.
2.2. Luottokustannukset ovat luotonantajan tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta velallisen maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärä.
2.3. Luoton Korko muodostuu viitekorosta ja korkomarginaalista, joka määritellään creditme.fi -palvelussa luottopäätöksen yhteydessä. Luotonsaaja on velvollinen maksamaan korkoa nostetulle summalle sekä nostoon liittyville kustannuksille, jotka lisätään luoton määrään.
2.4. Todellinen vuosikorkoprosentti saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen.
2.5. Pankkipäivä on määritelty tässä sopimuksessa siten, että pankkipäiviä ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

2.6. Maksukortti on luotonsaajaan lainatiliin liitetty kortti, josta luotonsaajalle myönnettävä luotto(limiitti) on käytettävissä ja nostettavissa.

3. TIEDONSAANTI SOPIMUSEHDOISTA

Luotonsaaja voi pyytää luotonantajalta luottoehdot sopimussuhteen aikana maksutta. Luotonantaja toimittaa luottoehdot luotonsaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, josta luottoehdot on tallennettavissa pysyvällä tavalla. Luottoehdot voidaan toimittaa myös muulla pysyvällä tavalla.

 

4. LUOTTOTILIN MYÖNTÄMINEN

Luottotili voidaan myöntää hakemuksen perusteella 20-vuotiaalle henkilölle, joka täyttää Credit Me:n luotonantokriteerit. Luottoa nostaakseen luotonhakijalle tulee olla lainatiliin liitettävissä oleva Credit Me:n hyväksymä maksukortti, sillä luottolimiitti on nostettavissa ainoastaan tällaiselle maksukortille. Luottotilin hakija vastaa yksin tai takaajan kanssa yhteisvastuullisesti luottotiliä koskevien ehtojen noudattamisesta ja luoton takaisinmaksusta. Luottotilin hakija vastaa siitä, että hänen hakemuksensa tiedot pitävät paikkansa. Luottotilin hakemuksen sähköisesti allekirjoittamalla hakija antaa Credit Me:lle luvan hankkia luottotilin kannalta merkityksellisiä tietoja sisältäen, muttei rajoittuen hakijan pankkiin, työnantajaan ja yrityksiin, joissa hän on vastuuasemassa sekä suostuu siihen, että hänen luottotietonsa tarkastetaan julkisesta ja / tai yksityisestä luottorekisteristä.

Hyväksyessään luottotilin ehdot luotonsaaja antaa toimeksiannon luotonantajalle kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja luotonsaajan aikaisemmista luotoista luottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonsaaja antaa suostumuksen sille, että luotonantajat luovuttavat näitä luotonsaajaa koskevia tietoja hänen luotoistaan. Näitä tietoja luotonantaja kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä.

Credit Me tekee luottopäätöksen hakemuksen perusteella ja ilmoittaa päätöksestä luotonhakijalle. Credit Me lähettää luottoehdot sekä vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot hakijan rekisteröityessä käyttäjäksi hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen, josta luottoehdot on tallennettavissa pysyvästi.

Hyväksytty hakemus muodostaa hakijan ja Credit Me:n kesken luottosopimuksen, jonka ehtoina ovat nämä yleiset luottotilin ehdot.

Mikäli Credit Me hyväksyy hakemuksessa esitettyä pienemmän luottolimiitin tai suuremman vähimmäislyhennyksen luottotilille, kyseessä on tarjous joka luotonhakijan täytyy hyväksyä edelleen sähköisesti, jotta luottosopimus syntyy.

Credit Me ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään myönteisiä eikä kielteisiä luottopäätöksiä ellei hylkäämisen pääasiallisena syynä ole hakijan merkittävät maksuhäiriömerkinnät. Credit Me ei ole velvollinen kertomaan luottopäätöksen pohjaksi hankkimaansa tietoa hakijalle.

 

5. LUOTTORAJA

Victor Luottolimiittitilin luottoraja on vähintään 500 euroa ja enintään 5.000 euroa. Myönnetystä luottorajasta ja vähimmäismaksuerästä ilmoitetaan asiakkaalle luottopäätöksen yhteydessä.

Luotonsaajan pyynnöstä luottorajaa voidaan muuttaa ja siitä peritään hinnaston mukainen maksu. Credit Me voi myös muuttaa tai peruuttaa luottorajan, mikäli luotonsaaja laiminlyö velvollisuutensa.

 

6. LUOTTOTILIN KÄYTTÖ

Luotonantaja avaa myönnetyn luottolimiitin luotonsaajan käyttöön välittömästi luottosopimuksen voimaanastumisen jälkeen. Credit Me myöntää luoton/luottolimiitin ainoastaan luotonsaajan nimissä olevalle Credit Me:n kautta avatulle maksukortille, josta luotonsaajalle myönnetty luotto on käytettävissä ja nostettavissa. Luotonsaajalla on oikeus käyttää luottoa luottosopimuksessa sovitun luottorajan puitteissa edellyttäen, että kuukausierät ja muut maksut on maksettu viimeistään eräpäivänä. Luoton käyttäminen vähentää ja luottotilille kirjautunut kuukausierän lyhennyksen osuus lisää kulloinkin käytettävissä olevaa luoton määrää.

 

7. LUOTON LASKUTUS JA MAKSAMINEN

Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät koron maksamattomalle pääomalle sekä luoton lyhennyksen. Kuukausierät erääntyvät maksettavaksi luottolimiittiä perustettaessa valitun suunnitelman mukaisesti. Kuukausierän suuruus on yksi kolmasosa (1/3) myönnetyn luottolimiitin määrästä tai erikseen sovittu määrä. Mikäli luotonsaajan velka on tätä pienempi, kuukausierä on koko maksamatta oleva velka korkoineen ja muine maksuineen. Kuukausierään lasketaan lisäksi kuuluvaksi muut luottotilin käyttämiseen ja luottosuhteen hoitamiseen liittyvät maksut, kulut ja palkkiot, jotka on määritelty hinnastossa.

 

8. LUOTON KORKO

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luottotilin avoimelle saldolle luottosopimuksessa sovitun koron. Luotosta perittävä korko on kaksikymmentä (20,00 %) prosenttia vuotuista korkoa tai muu erikseen sovittu määrä. Luotonsaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun Credit Me on vastaanottanut luotonsaajan toimeksiannon luoton nostosta. Korkoa lasketaan todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365.

 

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko asiakkaalle on 20,00 %. Korko on kuitenkin vain 10 % vuotuista ajalla 1.7.-31.12.2020. Credit Me voi periä asiakkailtaan hinnaston mukaisia kuluja siten, että kuluttajansuojalain mukainen vuosikorko poikkeaa tästä noudattaen kuitenkin kuluttajansuojalakia. Asiakas saa henkilökohtaisen tarjouksen sekä hinnaston hyväksyttäväkseen ennen luottosuhteen syntymistä.

 

9. VIIVÄSTYSKORKO JA VIIVÄSTYSMAKSUT

Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaan. Viivästyskorko on kuitenkin aina vähintään yhtä suuri kuin luotosta perittävä korko.

 

10. VAHINGONKORVAUSVASTUU JA VASTUUNRAJOITUKSET

Luotonantaja on velvollinen korvaamaan luotonsaajalle ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut tämän luottosopimuksen vastaisesta menettelystä. Luotonantaja korvaa silloin ainoastaan aiheutuneen korkotappion sekä vahingon selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset sekä palauttaa perimänsä maksut ja palkkiot vain siltä osin, kuin ne kohdistuvat vahinkoa aiheuttaneeseen laiminlyöntiin tai virheeseen. Luotonantaja ei kuitenkaan vastaa luotonsaajalle aiheutuneista välillisistä vahingoista.

Luotonsaajan on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos luotonsaaja laiminlyö tämän, vastaa hän itse vahingosta tältä osin. Lain tai sopimuksen vastaisen menettelyn perusteella luotonsaajalle suoritettavaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, luotonsaajan mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, luoton käyttämisestä suoritettava vastike, luotonantajan mahdollisuuden ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

 

11. LUOTOSTA JA LUOTTOTILISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

Credit Me:llä on luoton koron lisäksi oikeus periä ja velottaa kuukausierän yhteydessä seuraavat luottoon, luottotiliin ja näiden käsittelyyn liittyvät kulut, palkkiot ja maksut. Credit Me:llä on oikeus muuttaa näitä kuluja, palkkioita ja maksuja yleisen hintatason kohoamisen tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Luotonantaja ilmoittaa luotonsaajalle kirjallisesti tai muutoin pysyvällä tavalla maksujen ja palkkioiden muutoksesta ja niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen, lukumäärään tai maksupäivään. Muutos tulee voimaan luotonantajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä luotonsaajalle ellei luotonsaaja erikseen hyväksy tätä muutosta aiemmin.

 

Jokainen asiakas saa henkilökohtaisen tarjouksen joka perustuu luottokartoitukseemme. Asiakkaan saamassa henkilökohtaisessa tarjouksessa kulut ja maksut ovat seuraavat:

1. Luottorajan muuttaminen 20 EUR
3. Eräpäivän siirto 10 EUR
3. Luotonsaajan muuttuneen yhteystiedon hankkiminen 20 EUR
4. Maksuhuomautus 5 EUR
5. Luoton eräännyttäminen 25 EUR, kun velkapääoma on 250 EUR tai alle
6. Luoton eräännyttäminen 50 EUR, kun velkapääoma on yli 250 EUR
7. Kirjalliset selvitystyöt hakijan pyynnöstä 85 EUR / alkava tunti
8. Luotonsaajan pyynnöstä toimitettava korko- tai saldotodistus 20 EUR / todistus. Luotonsaajalla on oikeus yhteen maksuttomaan korko- tai saldotodistukseen vuodessa.
9. E-lasku tai paperilasku 3 EUR/lasku, lasku sähköpostiin tai Creditme.fi -palveluun 0 EUR/lasku

Edellä esitettyjen määrien lisäksi luotonsaajan on korvattava Credit Me:lle perinnästä aiheutuvat perintäkulut perintälain mukaan.Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Viivästyskorko on kuitenkin aina vähintään yhtä suuri kuin luotosta perittävä korko.

 

12. LUOTON ENNENAIKAINEN TAKAISINMAKSU

Luotonsaajalla on oikeus maksaa sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä tai koko luotto takaisin ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja.

 

13. LUOTON ERITYISET ERÄÄNNYTTÄMISPERUSTEET

Koko jäljellä oleva luotto erääntyy luotonsaajan maksettavaksi, mikäli luotonsaaja laiminlyö jonkin maksuvelvoitteista, pääomasta, korosta tai muista maksuista ja maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta. Luotonantajalla on oikeus eräännyttää edellä mainitut maksuvelvoitteet maksettavaksi neljän viikon tai, jos luotonsaajalle on aiemmin huomautettu luoton takaisinmaksun viivästymisestä, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, jos viivästynyt määrä on tuolloin vielä maksamatta.

Lisäksi luotonantaja voi eräännyttää luoton maksettavaksi, mikäli luotonsaaja on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen. Luotonantajalla on tällöin oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja muine maksuineen luotonsaajan maksettavaksi neljän viikon tai, jos sopimusrikkomuksesta on aiemmin huomautettu luotonsaajalle, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, mikäli sopimuksenvastaista menettelyä ei ole siihen mennessä korjattu.

Luotto erääntyy luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos luotonsaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

 

Luottoa ei kuitenkaan eräännytetä, jos maksun viivästyminen johtuu luotonsaajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Maksuesteestä on ilmoitettava Credit Me:lle viivytyksettä. Luotonsaajan on todistettava Credit Me:lle yllä mainittuihin syihin viitaten omaan maksukykyyn vaikuttavat tekijät. Lisäksi koko jäljellä oleva velka erääntyy luotonsaajan maksettavaksi, mikäli luotonsaaja laiminlyö jonkin maksuvelvoitteensa ja maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja se on olennaisissa määrin edelleen suorittamatta.

 

14. MAKSUJEN KOHDISTUSJÄRJESTYS

Credit Me:llä on oikeus kohdistaa viivästynyt suoritus kuluihin ja korkoihin ennen luoton pääoman lyhentämistä.

 

15. LUOTTOSOPIMUKSEN SIIRTO

Credit Me:llä on luotonsaajaa kuulematta oikeus siirtää näiden yleisten ehtojen mukainen luottosopimus tai velkakirja kaikkine siihen liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle, jolla on oikeus siirtää se edelleen. Luotonsaajalla ei ole oikeutta siirtää tämän luottosopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle.

 

16. MAKSUN LAIMINLYÖNNIN ILMOITTAMINEN LUOTTOREKISTERIIN

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä on oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti luottorekisteriin, mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 päivää alkuperäisestä ja samalla on kulunut vähintään kolme viikkoa siitä, kun luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottorekisteriin.

 

17. LUOTTOSOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN, VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

Luotto on jatkuvaa luottoa ja luottosopimus on voimassa toistaiseksi. Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisilmoitus on tehtävä sähköpostin liitteenä tai kirjallisesti ja se tulee toimittaa osoitteeseen asiakaspalvelu@creditme.fi. Peruuttamistapauksissa luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle koron ja pääoman niiltä osin, kun luottolimiitti on ollut käytössä. Luottolimiitin puitteissa tehdyt nostot on palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä täysimääräisenä sillä uhalla, että peruuttaminen raukeaa. Peruutusilmoituksen tekemisen jälkeen luottotilin käyttö on kielletty, vaikka sitä ei olisi estetty.

 

Luotonsaaja voi kirjallisesti irtisanoa luottosopimuksen päättymään yhden kuukauden kuluttua ilmoituksesta ja luotonantaja kahden kuukauden irtisanomisajalla.

 

Sopijapuolella on oikeus purkaa luottosopimus välittömästi, mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Luotonantajalla on oikeus purkaa luottosopimus välittömästi, mikäli luotonsaaja on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja luottoa haettaessa.

Credit Me:llä on oikeus katsoa luottolimiitti päättyneeksi ilman erillistä irtisanomista, mikäli luottolimiittiä ei ole ollut velallisen käytössä viimeisten 12 kuukauden aikana.

 

Irtisanomisen jälkeen luottotilin käyttö on kielletty, vaikka sitä ei olisi estetty. Irtisanomisen jälkeen jäljellä oleva luotto maksetaan loppuun luottotilin ehtojen mukaisesti. Luotonantaja ilmoittaa luottosopimuksen purkamisesta kirjallisesti tai sähköisesti luotonsaajalle sekä mahdolliselle takaajalle pysyvällä tavalla.

 

18. LUOTON KÄYTÖN RAJOITTAMINEN

Luotonantajalla on oikeus estää tai rajoittaa luoton käyttöä: -Turvallisuussyistä -Mikäli on syytä epäillä, että luottotiliä käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti -Mikäli riski siitä, että luotonsaaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan on huomattavasti kohonnut -Mikäli ulosottomies ilmoittaa luotonantajalle luottoa koskevasta maksu- tai suorituskiellosta tai -Mikäli luotonantaja arvioi palvelun käyttöön liittyvän tietoturvariskin merkittävästi kohonneen.


Luotonsaajan kohonneeksi riskiksi täyttää maksuvelvollisuutensa katsotaan muun muassa: -Luotonsaaja on maksukyvytön -Luotonsaaja on hakeutunut velkajärjestelyyn, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin -Luotonsaajalle määrätään edunvalvoja -Luotosta perittäviä maksuja tai palkkioita ei ole maksettu tai tilinhaltijalla on muita maksuviivästyksiä tai rekisteröityjä maksuhäiriöitä.

 

Luotonantaja ilmoittaa luottotilin sulkemisesta luotonsaajalle välittömästi sulkemisen jälkeen Creditme.fi -palvelussa.

 

19. OSAPUOLTEN VÄLINEN VIESTINTÄ

Luotonantaja antaa tiedot luottotilin tapahtumista sähköisellä tai kirjallisella laskulla luotonsaajan valinnan mukaan kerran kuukaudessa. Luotonantajalla on oikeus periä kirjallisesta laskusta hinnastonsa mukainen maksu. Muut luottotiliä koskevat ilmoitukset luotonantaja toimittaa sähköisesti Creditme.fi -palveluun. Luotonsaaja voi tarkistaa luottotilinsä tilanteen luotonantajan Creditme -palvelussa.

Luotonantajan luotonsaajalle lähettämän ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty pysyvällä tavalla tai kirjallisesti osoitteeseen, joka on viimeksi ilmoitettu luotonantajalle tai maistraattiin. Hyväksymällä nämä yleiset luottoehdot luotonsaaja hyväksyy, että Credit Me tarjoaa informaatiota sähköisiä viestimiä käyttäen.

Luotonsaaja lähettää luotonantajalle tätä sopimusta koskevat ilmoitukset kirjallisesti, tai muulla erikseen sovitulla tavalla osoitteeseen asiakaspalvelu@creditme.fi.

 

20. LUOTONSAAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Yhteystietojen muutoksista on luotonsaajan ilmoitettava välittömästi luotonantajalle. Mikäli luotonsaaja laiminlyö yhteystietojensa muutoksesta ilmoittamisen ja tämä tieto on välttämätön luotonantajan hoitaman laskutuksen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kannalta, on luotonantajalla oikeus hankkia luotonsaajan muuttunut yhteystieto sekä veloittaa tästä toimenpiteestä luotonsaajalta maksu. Luotonsaajan on annettava luotonantajan pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat luottosuhteen kannalta tarpeellisia.

 

21. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Luotonantajalla on oikeus muuttaa sopimuksen ehtoja. Luotonantajan tulee tällöin ilmoittaa sopimusmuutoksesta kohdan 3. mukaisesti. Jos sopimuksen tai sen ehtojen muutos ei lisää velallisen velvollisuuksia tai vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, on Credit Me:llä oikeus ilmoittaa muutoksesta julkaisemalla muutos toimipaikassaan tai verkkosivuilla. Tällöin muutos tulee voimaan Credit Me:n ilmoittamana ajankohtana.

 

Mikäli sopimuksen tai sen ehtojen muutos lisää velallisen velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan eikä johdu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, Credit Me ilmoittaa muutoksesta Creditme.fi -palvelussa tai muulla erikseen sovittavalla tavalla joko sähköisesti tai paperilla. Muutos tulee voimaan luotonantajan ilmoittaman ajankohtana kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksesta. Luotonsaajan tulee ilmoittaa kirjallisesti, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita sopimusehtoja. Muussa tapauksessa sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä.

 

Mikäli luotonsaaja ei hyväksy ehtojen muutosta, on hänellä ja luotonantajalla oikeus irtisanoa sopimus kohdan 17 mukaan. Credit Me ei peri irtisanomisesta kuluja.

 

23. YLIVOIMAINEN ESTE

Kumpikaan osapuoli ei vastaa vahingosta tai myöhästymisistä, jotka ovat aiheutuneet viranomaisten toimenpiteistä, lakosta, työsulusta, sodasta, maksu- tai teleliikennehäiriöstä, tai muustakaan sellaisesta ylivoimaiseksi katsottavasta seikasta (force majeure), joihin osapuoli ei ole voinut vaikuttaa.

 

24. SALASANA, TUNNUKSET JA NIIDEN KÄYTTÖ

Luotonsaajalla on mahdollisuus seurata luottotilin tietoja henkilökohtaisilla tunnuksilla Credit Me:n tarjoamassa Creditme.fi -verkkopalvelussa. Verkkopalvelussa luotonsaaja voi tarkistaa ja päivittää omia tietojaan sekä seurata luotonmaksuun liittyviä tietoja. Creditme.fi -verkkopalvelussa tietoliikenne tapahtuu suojatun verkkoyhteyden välityksellä. Luotonsaaja luo käyttäjätunnuksensa ja salasanansa luoton myöntämisen yhteydessä tunnistautuessaan palveluun pankkitunnuksilla tai muulla vahvalla tunnistautumismenetelmällä. Tunnusten käyttäminen Credit Me:n tarjoamassa palvelussa siinä edellytetyllä tavalla vastaa asiakkaan allekirjoitusta. Kaikki luotonsaajan tekemät sopimukset, viestit ja muut tahdonilmaisut sitovat häntä sen jälkeen kun ne on lähetetty Credit Me:n palvelussa edellytetyllä tavalla.

 

Salasana on henkilökohtainen, mikä tarkoittaa, että luotonsaaja sitoutuu olemaan luovuttamatta tai paljastamatta kenellekään henkilökohtaisia tunnuksia. Luotonsaaja vastaa Credit Me:lle vahingosta, joka on syntynyt siitä, että luotonsaaja on laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa Credit Me:lle epäilystään, että luotonsaaja on säilyttänyt tunnuksiaan huolimattomasti ja laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa Credit Me:lle epäilystään, että tunnukset ovat saattaneet tulla ulkopuolisten tietoon. Luotonsaajan tulee ilmoittaa epäilystään välittömästi sen havaittuaan Credit Me:n asiakaspalveluun. Credit Me pidättää oikeuden estää Creditme.fi -tunnusten käytön ilman ennakkoilmoitusta silloin, kun on syytä epäillä, että tunnukset ovat joutuneet vääriin käsiin tai että niitä on käytetty oikeudettomasti.

 

Jos luotonsaaja on antanut tunnukset muulle henkilölle, tunnusten joutuminen muun henkilön haltuun tai tietoon johtuu luotonsaajan huolimattomuudesta tai syystä, joka voidaan lukea luotonsaajan syyksi, vastaa asiakas tunnustensa oikeudettomasta käytöstä ja on korvausvelvollinen siltä osin kuin vahinkoa oikeudettomalla käytöllä on palveluntarjoajalle aiheutettu.

 

25. VALVONTAVIRANOMAISET

Credit Me / Benefit Brokers Oy toimii Etelä-Suomen Aluehallintoviraston valvonnassa (www.avi.fi).
Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies sekä Kuluttajavirasto (www.kuluttajavirasto.fi).

 

26. TUOMIOISTUIMEN ULKOPUOLISET OIKEUSSUOJAKEINOT

Luotonsaaja voi saattaa luottoon liittyvät asiat kirjallisesti kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi).

 

27. OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI

Luotonsaaja voi nostaa tästä luottosuhteesta aiheutuvista riitaisuuksia koskevan kanteen luotonantajaa vastaan luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä luotonantajalla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Jollei luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuuden käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä luotonantajalla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Luottotilisopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 

Nämä ehdot ovat voimassa 31.08.2019 alkaen.

 

Huomioitavaa online-hakuprosessissa: Credit Me lähettää luottoehdot sekä vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot hakijan rekisteröityessä käyttäjäksi hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen, josta luottoehdot on tallennettavissa pysyvästi.

Asiakaspalvelu

puh. 010 436 0600

Asiakaspalvelu avoinna arkisin 9-12